Binhvar’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

Văn bản pháp lý (Quyển màu xanh)

Phần I: Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về cơ cấu tổ chức thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
Số hiệu văn bản  Tên văn bản Ngày ban hành 
2001/QH10 Luật giao thông đường bộ:  
Chương 1: Những quy định chung
Chương 4: Phương tiện giao thông đường bộ
Chương 7: Quản lý nhà nước về giao thông đường bộ
34/2003/NĐ-CP Nghị định số 34/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT  
2570/2003/QĐ-BGTVT Quyết định số 2570/2003/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐKVN  
4105/2001/QĐ-BGTVT Quyết định số 4105/2001/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành “Quy định về việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới”  
45/2005/QĐ-BGTVT Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới  
50/2005/QĐ-BGTVT và 22TCN226-2005  Quyết định số 50/2005/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành tiêu chuẩn ngành “Tiêu chuẩn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới” – 22TCN 226-2005  
3544/QĐ-BGTVT Quyết định số 3544/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đến năm 2015  
1658/QĐ-BGTVT Quyết định số 1658/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT Phê duyệt đề án “Xã hội hóa công tác đăng kiểm xe cơ giới lưu hành”  
1643/1998/QĐ-BGTVT Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT “Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị Đăng kiểm PTCGĐB”.  
3165/2002/QĐ-BGTVT Quyết định số 3165/2002/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với các cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm PTCGĐB được ban hành kèm theo Quyết định 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.  
4455/2002/QĐ-BGTVT Quyết định số 4455/2002/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm về quản lý, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông vận tải.  
1108/2005ĐK Hướng dẫn số 1108/ĐK của Cục Đăng kiểm Việt Nam  hướng dẫn thực hiện các qui định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thành lập và hoạt động Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 16/12/05
192/2003/QĐ-ĐK Quyết định số 192/2003/QĐ-ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm định xe cơ giới  
884/2003/QĐ-TCCB Quyết định số 884/2003/QĐ-TCCB của Cục trưởng Cục ĐKVN về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong Cục ĐKVN  
264/2004ĐK Hướng dẫn số 264/2004ĐK hướng dẫn xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, kiểm tra chất lượng, thử nghiệm và kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới  
083/QĐ-ĐK Quyết định số 083/QĐ-ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN ban hành “Quy chế kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm định xe cơ giới” 24/03/06
241/QĐ-ĐK Quyết định số 241/QĐ-ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN ban hành “Quy chế giám sát hoạt động kiểm định xe cơ giới” 11/09/06
084/QĐ-ĐK Quyết định số 084/QĐ-ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN ban hành “Mẫu biên bản đánh giá lần đầu/hàng năm để cấp giấy chứng nhận hoặc xác nhận sự phù hợp hoạt động kiểm định xe cơ giới” 24/03/06
1135/ĐK Thông báo số 1135/ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN về Loại thiết bị kiểm định sử dụng trong các Trung tâm Đăng kiểm 26/12/05
243/ĐK Thông báo số 243/ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN về “Yêu cầu hệ thống tin học đối với các Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới” 14/03/06
199/ĐK Chỉ thị số 199/ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN về “Các biện pháp chấn chỉnh để loại trừ hoạt động môi giới và  các hành vi tiêu cực trong công tác kiểm định xe cơ giới” 28/02/06
88/2001ĐK CV số 88/2001ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN “Quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy khi thực hiện công tác kiểm định ATKT và bảo vệ môi trường PTGTCGĐB”  
229/QĐ-ĐK Quyết định số 229/QĐ-ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN ban hành “Hướng dẫn về nội dung, kích cỡ, màu sắc biển hiệu và các thông tin cần niêm yết tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới” 18/08/06
Phần 2: Các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm định xe giới lưu hành do cơ quan quản lí nhà nước chuyên ngành ban hành
110/2006/NĐ-CP Nghị định số 110/2006/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về “Điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô”.  
23/2004/NĐ-CP Nghị định số 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng xe tải và xe chở người.  
06/2004/TT-BGTVT Thông tư số 06/2004/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người  
244/2002ĐK Công văn số 244/2002ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN ban hành “Nguyên tắc xác định niên hạn sử dụng của ô tô kinh doanh vận tải”  
263/2004ĐK Hướng dẫn số 263/2004ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN triển khai Nghị định 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 06/2004/TT-BGTVT của Bộ GTVT trong công tác Đăng kiểm xe cơ giới  
541/2004ĐK Công văn số 541/2004ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN về xác định năm sản xuất của ô tô khách sản xuất, lắp ráp trong nước  
46/2004/CT-TTg Chỉ thị số 46/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ.  
1428/GTVT-PC Công văn số 1428/GTVT-PC về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  15/03/05
227/ĐK Công văn số 227/ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN hướng dẫn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe công nông tham gia giao thông đường bộ 22/03/05
4597/2001/QĐ-BGTVT Quyết định số 4597/2001/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT “Quy định kiểu loại PTGTCGĐB được phép tham gia giao thông”.  
095/2002ĐK Công văn số 095/2002ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN hướng dẫn thực hiện Quyết định 4597/2001/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2001 quy định “Kiểu loại PTGTCGĐB được phép tham gia giao thông” 21/02/02
24/2006/QĐ-BGTVT Quyết định số 24/2006/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Tiêu chuẩn ngành “Phương tiện giao thông đường bộ – Ôtô – Yêu cầu an toàn chung” số đăng ký 22 TCN 307-06.  
4134/2001/QĐ-BGTVT Quyết định số 4134/2001/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành “Tiêu chuẩn An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của PTGTCGĐB”. Số đăng ký: 22 TCN 224-2001  
4331/2002/QĐ-BGTVT Quyết định số 4331/2002/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi bổ sung Tiêu chuẩn ngành 22TCN224-01  
4381/2001/QĐ-BGTVT Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVTcủa Bộ trưởng Bộ GTVT Qui định cấp đăng ký biển số kiểm tra ATKT và BVMT xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ  
226/2004/QĐ-BGTVT Quyết định số 226/2004/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT bổ sung Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT   
582/2004/QĐ-BGTVT Quyết định số 582/2004/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều chỉnh mã số đăng ký, cấp biển số đối với xe máy chuyên dùng các tỉnh Điện Biên và Lai Châu tại Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 và Quyết định số 226/2004/QĐ-BGTVT ngày 1/2/2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT  
15/2005/QĐ-BGTVT Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc cải tạo PTGTCGĐB  
253/QĐ-ĐK Quyết định số 253/QĐ-ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN ban hành Quy trình kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo 30/12/05
242/ĐK Quyết định 242/ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN ban hành “Hướng dẫn về việc cải tạo thùng hàng/lắp ráp khung mui trên ôtô tải theo Thiết kế mẫu do Cục ĐKVN ban hành” 11/09/06
516/2004ĐK Công văn số 516/2004ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN hướng dẫn về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật trong cải tạo và khai thác xe cơ giới sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và khí thiên nhiên nén (CNG) 02/07/04
065/QĐ-ĐK Công văn số 065/QĐ-ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN “Hướng dẫn công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới” 14/03/06
152/2001ĐK Quyết định số 152/2001ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN “Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với PTGTCGĐB”  
10/2003/QĐ-BTC Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng  
14/2004/TT-BTC Thông tư số 14/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị phương tiện giao thông vận tải.  
249/2005/QĐ-TTg  Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông đường bộ  
370/ĐK  Công văn số 370/ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN về việc kiểm tra khí thải xe cơ giới nhập khẩu và ôtô tham gia giao thông 11/04/06
252/ĐK99 Công văn số 252/ĐK99 của Cục trưởng Cục ĐKVN hướng dẫn thi hành quyết định số 1397/1999/BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT 24/06/99
034/QĐ-ĐK Quyết định số 034/QĐ-ĐK của Cục trưởng Cục ĐKVN ngày 14/02/2007 “Quy định về quản lý, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng ký thuật định kỳ và kiểm chuẩn các thiết bị, dụng cụ kiểm định trong các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới” 14/02/07
03/2002/TT-BGTVT Thông tư số 03/2002/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT “Hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển khách, hàng”.  
21/2001/TT-BGTVT Thông tư số 21/2001/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT “Hướng dẫn việc lưu hành xe quá tải, quá khổ, xe bánh xích trên đường bộ”  
824/2002/QĐ-BGTVT Quyết định số 824/2002/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT “Quy định vận tải hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường bộ”.  
09/2004/QĐ-BGTVT Quyết định số 09/2004/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định tạm thời tốc độ và chiều cao xe vận chuyển container  
61/2005/QĐ-BGTVT Quyết định số 61/2005/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Tiêu chuẩn “PTGTCGĐB – Sai số cho phép và quy định làm tròn số đối với kích thước, khối lượng PTXCG” – Số đăng ký: 22 TCCN 275-05  
992/2003/QĐ-BGTVT Quyết định số 992/2003/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ô tô  
195/1998/QĐ-TTg Quyết định số 195/1998/QĐ-TTg của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt “Hiệp định công nhận lẫn nhau Giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới thương mại do các nước Asean cấp”  
152/2005/NĐ-CP Nghị định số 152/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ  
146/2006/NĐ-CP Nghị định số 146/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ  
01/2007/TT-BCA (C11) Thông tư số 01/2007/TT-BCA (C11) của Bộ Công an “Hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”.  
50/2006/QĐ-TTg Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng (trích phần liên quan đến Bộ Giao thông vận tải)  
185/2006QĐ-ĐK QĐ 185/2006QĐ-ĐK về Quy chế bổ nhiệm ĐKV của Cục trưởng Cục ĐKVN ngày 19/06/2006  
205/ĐK CV 205/ĐK về việc cấp lại, đổi sổ cho các phương tiện hoạt động xa nơi đăng ký biển số của Cục ĐKVN 28/02/07
904/ĐKVN 904/ĐKVN ngày 24/08/07 Bổ sung sửa đổi HD 065/ĐK 24/08/07
338/QĐ-ĐK 338/QĐ-ĐK ban hành “Sửa đổi mẫu Ấn chỉ KĐ” 24/08/07
555/ĐK 555/ĐK HD xác định năm SX ngày 01/06/07
556/ĐK 556/ĐK HD QĐ 01/2007/QĐ-BGTVT 01/06/07
270/ĐK 270/ĐK Ban hành thuật ngữ tên các loại ôtô thống nhất sử dụng trong ngành Đăng kiểm 01/08/07
034/QĐ-ĐK 034/QĐ-ĐK Quy định về quản lý, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ và kiểm chuẩn các thiết bị, dụng cụ kiểm định 14/02/07

Tiếp tục cập nhật

Advertisements

21 Th10 0808 - Posted by | Năm 2006

8 phản hồi »

 1. Anh Bình ơi sao Sách Văn Bản Pháp Lý 2006 quyển màu xanh : ” Không đọc được nội dung của từng văn bản ????”em đang tìm Phụ Lục hướng Dẫn ” Rơmooc…  của 065/QĐ-Đk” chỉ dùm em ….xin cám ơn nhiều.

  Bình luận bởi Phong | 18 Th11 0808

 2. Tiếp tục cập nhật mà em! Anh chưa có thời gian làm tiếp!

  Bình luận bởi BinhVAR | 22 Th11 0808

 3. Anh ơi! Anh có thể hỗ trợ download Quyết định số 4105/2001/QĐ-BGTVT được không ạ

  Bình luận bởi Vân | 02 Th4 0909

 4. Anh có thể hổ trợ giúp em Thông Tư nào thay Thế 3544/QĐ-BGTVT ngày 23-09-2005 vậy anh Thông tư 42/2012/TT-BGTVT không phải anh

  Bình luận bởi gởi anh bình | 15 Th8 1313

 5. anh oi, a co so dt ko a?

  Bình luận bởi ngo van trinh | 28 Th8 1313

 6. anh có thể gửi cho em quyết định 3544/QĐ-BGTVT và quyết định 1568/QĐ-BGTVT được không anh
  em cám ơn anh nhiều ạ

  Bình luận bởi ngo van trinh 0947769469 | 28 Th8 1313

 7. Anh ơi ! Anh có thể hỗ trợ download Quyết định số 1658/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT được không ạ!

  Bình luận bởi Em chào anh! | 12 Th6 1414


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: